V rámci každého zájazdu je zahrnuté aj základné poistenie typu ZDRUŽENÉ POISTENIE OSôB PRE CESTY A POBYT. Toto poistenie zahrňuje plnenie za tieto poistné udalosti:
a.) smrť (prirodzená a spôsobená úrazom.)
b.) trvalé následky úrazom

Dôležité upozornenie :
Základné poistenie nezahŕňa náklady na liečenie, lekárske úkony a lieky. Doporučujeme Vám sa dopoistiť vhodným typom nemocenského poistenia, v opačnom prípade účastník zájazdu za svoj zdravotný stav plne zodpovedá a nemôže si nárokovať na úhradu nákladov