1. Objednávka zájazdu

Skôr ako sa rozhodnete objednávať zájazd v našej CK mali by ste vedieť nasledovné: mať platný cestovný pas, deti do 18 rokov môžu cestovať len v sprievode dospelých osôb, alebo s písomným súhlasom zákonného zástupcu - ak Váš vek prekročil 65 rokov, alebo ste v lekárskej starostlivosti, odporúčame poradiť sa s Vašim lekárom. V tomto prípade prosíme lekársky doklad o spôsobilosti k účasti na zájazde zaslať na našu adresu. V prípade dlhodobého užívania liekov resp. (inzulínu), je nutné vziať si so sebou dostatočnú zásobu liekov, pretože žiadne poistenie sa na tento druh lekárskej služby nevzťahuje (prípadné výdavky so zaobstaraním dlhodobo užívaných liekov v cudzine musíte v plnej výške uhradiť). Pri všetkých zájazdoch do klimaticky a epidemiologicky náročných oblastí je Vaša účasť na zájazde podmienená predložením lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti. Samotný zmluvný vzťah medzi Vami a našou cestovnou kanceláriou vzniká doručením pravdivo vypísanej a podpísanej prihlášky a uhradením zálohy min. 50% z ceny zájazdu. Prípadné neskoro odovzdané prihlášky (spravidla viac ako 7 dní odo dňa rezervácie) nemusí naša cestovná kancelária prijať. Potvrdením prihlášky CK EAST-WEST Slovakia je zmluva uzavretá. CK EAST-WEST Slovakia nenesie žiadnu zodpovednosť za objednané služby či už budú uskutočnené alebo nie prostredníctvom iných CK (provízny predaj), ktoré nie sú vlastným produktom CK EAST-WEST Slovakia.


2. Rezervácia miest

Rezervovať miesta v určitom zájazde je možné telefonicky (len na 3 dni!) alebo osobne. Ak nie je vo výnimočných prípadoch dohodnuté inak, rezervácia sa ruší, pokiaľ prihláška nebola odovzdaná do 7 kalendárnych dní do CK. 


3. Úhrada ceny za zájazd

Po odovzdaní záväznej prihlášky a zálohy min. 50% ceny zájazdu musíte zostatok ceny zájazdu zaplatiť do 30 dní pred odchodom na zájazd, ak sa tak nestane, CK EAST-WEST Slovakia môže od zmluvy odstúpiť bez akéhokoľvek ďalšieho upozornenia. Ak vo výnimočnom prípade v dobe medzi prihlásením na zájazd a jeho konaním dôjde k zmenám, ktoré budú mať za následok zvýšenie predbežnej ceny, napr. zmeny cien dopravy, ubytovania, poplatkov, devízových predpisov a kurzov atď., budeme Vás okamžite informovať. Ak prekročí zvýšenie ceny 10%, máte právo v stanovenom termíne a určeným spôsobom vyjadriť súhlas so zmenou, alebo od zmluvy bezplatne odstúpiť. Ak sa do stanoveného termínu nevyjadríte, berieme Váš postoj ako súhlas so zmenou. Zájazdy CK EAST-WEST Slovakia predávajú aj iné cestovné kancelárie v Slovenskej a Českej republike a sú povinný riadiť sa našimi podmienkami. Nedoručenie prihlášky a nezaplatenie zálohy do 7 dní považuje CK za zrušenie rezervácie. 


4. Stornopodmienky

Stornovať (zrušiť) zájazd môžete kedykoľvek pred začiatkom zájazdu. Vaša účasť je zrušená ku dňu, kedy písomne a s podpisom osoby, ktorá podpísala prihlášku, podáte zrušenie Vašej účasti v našej CK, spolu s uvedením dôvodu. Do 14 dní po obdržaní Vášho rozhodnutia Vám vrátime zaplatenú sumu, zníženú o príslušný stornopoplatok. Stornopoplatky sú vyjadrené percentom z celkovej ceny zájazdu. Stornopoplatky platia i pre všetky ostatné zmeny okrem výmeny cestujúceho (základný stornopoplatok). 

Stornopoplatky
Základný stornopoplatok: 500,- Sk/osoba (platí i pre výmenu cestujúceho) 

61 dní - 46 dní: 20%
45 dní – 31 dní: 50% 
30 dní - 16 dní: 70% 
15 dní - 8 dní: 90% 
Menej ako 7 dni: 100%


5. Zmeny zmluvných podmienok
zo strany CK EAST-WEST Slovakia - ak podstatné zmení rozsah, termín, kvalitu, cenu zájazdu, je povinná túto skutočnosť zákazníkovi oznámiť a vyžiadať si jeho súhlas s prevádzanou zmenou. Ak zákazník s navrhovanými zmenami nesúhlasí, má právo najneskôr do 3 dní od upozornenia písomne odstúpiť od zmluvy bez akéhokoľvek záväzku voči CK, ktorá mu vráti zaplatený obnos. V prípade nepredvídaných okolností si CK vyhradzuje právo na drobné zmeny v poskytovaných službách (trasa, termín, ubytovanie) ak príde zo strany CK EAST-WEST Slovakia k zrušeniu zájazdu, oznámi túto skutočnosť zákazníkovi a vráti mu zaplatený obnos, alebo poskytne možnosť náhradného zájazdu na porovnateľnej úrovni. Ak dôjde v priebehu zájazdu zo strany CK EAST-WEST Slovakia k podstatným zmenám ovplyvňujúcim podstatne ceny dojednaných služieb, poskytne CK EAST-WEST Slovakia primeranú zľavu. V inom prípade CK nie je povinná poskytnúť zákazníkovi náhradu, ani zľavu, ak zákazník z osobných dôvodov nevyužije zjednané služby.  Prípadné reklamácie je potrebné uplatniť ihneď na mieste u sprievodcu (delegáta) CK. V prípade neuspokojivého vyriešenia je potrebné najneskôr do 10 dní po ukončení zájazdu uplatniť písomnú reklamáciu priamo v CK EAST-WEST Slovakia . 

Podpisom prihlášky zákazník potvrdzuje, že Všeobecné podmienky sú mu známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu.